Fundacja

Historia powstania Fundacji:
Fundacja Ranczo Gać powstała z potrzeby pomocy innym ludziom. Prezes Ewa
Jackiewicz posiada wieloletnie doświadczenie pracy społecznej, jako
autorka i współautorka wielu akcji charytatywnych. Wraz z koleżanką
założyła Koło Gospodyń Wiejskich, w celu stworzenia jak największej
społeczności ludzi wrażliwych na innych, dla których pomaganie wpisane
jest w codzienne życie. Największym sprawdzianem z niesienia pomocy była
dla nas wszystkich pandemia. To właśnie wsparcie ludzi, którym nie był
obcy los zwierząt, umocniło Panią Ewę w przekonaniu, że warto działać.
Wdzięczna za okazaną pomoc, postanowiła utworzyć fundację w celu
integracji społeczności lokalnej oraz wspierania wszelkich form
aktywności. Pani Prezes przede wszystkim stawia na edukację dzieci i
młodzieży, rozwijanie ich kompetencji osobistych i talentów, wspieranie
i upowszechnianie sportu, organizowanie szkoleń, warsztatów i zajęć
dodatkowych oraz cykli imprez sportowych angażujących całe rodziny.
Fundację tworzą zaangażowani w nią ludzie, którzy swoimi działaniami
dają wartość innym.